Regulamin Przeglądu Piosenki Religijnej im. św. Mikołaja 2016

 

Organizator:

Oddział Akcji Katolickiej  przy parafii  św. Mikołaja w Mikołajkach

 

Miejsce:  Kościół Parafii św. Mikołaja w Mikołajkach

Termin: 11 czerwca 2016 r.

13.00. – Msza święta w kościele p.w. św. Mikołaja w Mikołajkach

14.00. – Rozpoczęcie Przeglądu

Cele Przeglądu :

 1. Promowanie i propagowanie piosenki religijnej o wysokich walorach artystycznych.

 2. Inspiracja talentów do poszukiwań artystycznych w dziedzinie muzyki i religii.

 3. Konfrontacja dokonań twórczych.

Postanowienia ogólne:

 1. O liczbie wykonawców biorących udział w przeglądzie decyduje organizator w zależności

  od ilości zgłoszeń. Pod uwagę brana jest kolejność zgłoszeń.

 2. Osoby do 18-go roku życia mają obowiązek dołączyć zgodę opiekuna prawnego na udział

  w przeglądzie według załączonego wzoru do pobrania na n/w stronie parafii razem z kartą zgłoszeniową.

 3. Uczestnicy Przeglądu przyjeżdżają na koszt własny.

 4. Organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie.

 5. Organizatorzy nie zapewniają instrumentów w miejscu koncertu (np. pianino, perkusja,)

 6. Niespełnienie warunków regulaminu dyskwalifikuje uczestnika z przeglądu.

 Postanowienia szczegółowe:

 1. Przegląd jest imprezą otwartą, do którego mogą przystąpić wykonawcy – soliści lub zespoły

  z Diecezji Ełckiej.

 2. Przegląd obejmuję dzieci , młodzież i dorosłych.

(Uczestnicy zgłaszający swój udział, zgadzają się powierzyć organizatorom prawo do nieodpłatnego wykonania rejestracji występu oraz rozpowszechniania na wszelkich dostępnych nośnikach utworów wykonanych w czasie Przeglądu. Wyrażają też zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych)

 1. Wykonawca przygotowuje do trzech utworów o tematyce religijnej (chrześcijańskiej).

 2. Czas prezentacji nie może przekraczać 15 minut.

 3. Uczestnicy mogą korzystać z nagrania własnego podkładu muzycznego (półplayback) lub

  z akompaniamentu muzycznego.

 4. Uczestnicy zobowiązani są wysłać formularz zgłoszeniowy w dowolnej formie (listownej lub mailowej) do 22 maja 2016 r., który można pobrać na stronie: parafia.mikolajki.pl w zakładce „Przegląd 2016”.

 5. Płyty z nagranym podkładem muszą zostać dostarczone do organizatora najpóźniej w dniu przeglądu przed jego rozpoczęciem.

 6. Dane techniczne:

 • Podkład muzyczny musi być na płycie CD; nośniku pendrive(USB)

 • Płyta musi być opisana: wykonawca, tytuł piosenki, czas trwania.

 • Uczestnicy mogą korzystać z akompaniamentu na żywo po uprzednich konsultacjach

  z organizatorem.

 • Podkłady instrumentalne nie mogą zawierać partii wokalnych.

 1. Uczestnicy przesyłają karty zgłoszeniowe drogą elektroniczną na adres: akmikolajki@wp.pl lub listownie na adres: Parafia św. Mikołaja, ul. Ks. J. Popiełuszki 1, 11-730 Mikołajki z dopiskiem: ,,Przegląd 2016”.

pozostałe uwagi:

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

 2. Sprawy niezawarte w regulaminie rozstrzyga organizator.

 3. Organizatorzy proszą o rozpowszechnienie informacji o Przeglądzie w swoim środowisku.

 

Informacje na temat Przeglądu można uzyskać:

www.parafia.mikolajki.pl

e-mail: akmikolajki@wp.pl

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 1. Imię i nazwisko wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Data urodzenia

………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Miejsce zamieszkania

…………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Telefon, adres email

……………………………………………………………………………………

 1. Tytuły wykonywanych utworów

……………………………………………………………………………………………………………….

 1. Dotychczasowe sukcesy artystyczne

………………………………………………..

……………………………………………………

………………………………………………………

 1. Krótki życiorys, zainteresowania

…………………………………………………………………………………..

 1. Informacja o potrzebach nagłośnieniowych (jeżeli takiej nie ma, pole proszę zostawić puste)

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Potwierdzam swój udział w konkursie i akceptuję warunki regulamin

„Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu naboru (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883).”

 ……………………………

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW

 Wyrażam zgodę na udział mojego syna / córki ……………………………………………………………..………………
w przeglądzie piosenki religijnej w Mikołajkach.

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby mój syn / córka uczestniczył w przeglądzie. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich zabiegów w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka.

Imię i nazwisko rodzica / rodziców / opiekunów prawnych:

…………………………………………………………………

Adres zamieszkania:

……………………………………………………………

Telefon do rodziców:   ……………………………

 1. ………………….……….

 podpis rodziców